Opis banerów

Wspieramy rozwój

W 2017 roku nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez firmę Cedrob pt. „Wspieramy rozwój”. Nasz projekt pt. „Odkrywanie możliwości gwarancją dobrej przyszłości” w kategorii „Nauka i rozwój” zdobył grant w wysokości 5000 zł.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do wykonania strojów dla dzieci, zakup gotowych elementów stroju; materiałów potrzebnych do przygotowania scenografii: teł fotograficznych, kurtyn oraz elementów potrzebnych do wykonania zestawów do ich zamontowania; zakup radioodtwarzacza.

Czytaj więcej...

Uczniowie naszej szkoły ratują dzieci w Afryce!

 Uczniowie naszej szkołypomagają szczepić dzieci

 w najuboższych krajach świata!

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 kolejny raz bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie KoloryŚwiata ” organizowanej przez UNICEF. Uczniowie z naszej placówki będą przygotowywać specjalne, charytatywne laleczki będące symbolem pomocy, jakiej uczniowie chcą udzielić dzieciom, które umierają z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać. 

„Wszystkie kolory świata” to globalna akcja UNICEF, która już po raz piąty jest realizowana w polskich szkołach. Jej celem jest wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata.
W ramach akcji uczniowie własnoręcznie projektują i szyją szmaciane laleczki. Każda z nich będzie miała nadane imię i przypisany kraj, z którego pochodzi.
Po zakończeniu pracy, w szkole odbędzie się wystawa laleczek. Na ten dzień dzieci zaproszą do szkoły rodziców, dziadków, opiekunów i społeczność lokalną. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku, przekazując darowiznę na szczepienia.
W tym roku pomoc polskich uczniów będzie kierowana do Laosu, Demokratycznej Republiki Kongo i Indii, gdzie każdego dnia dzieciom zagrażają takie choroby jak tężec, odra, polio czy gruźlica.Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka Jeżowska, Ambasador Dobrej Woli UNICEF.
Poprzez udział naszej szkoływ akcji UNICEF, chcemy uświadomić dzieciom i młodzieży, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka.

„Wszystkie Kolory Świata” są częścią ogólnopolskiej kampanii UNICEF
Więcej informacji: www.unicef.pl

 Szkolny koordynator projektu Iwona Olszak

Mistrzowie kodowania

Mistrzowie Kodowania to projekt organizowany przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji”. Program realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jego celem jest upowszechnienie nauki programowania  w polskich szkołach. Przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 ze szkół podstawowych z całej Polski. W ramach zajęć dzieci przez 8 tygodni na dwugodzinnych zajęciach będą uczyły się programowania w języku Scratch, który jest  bezpłatną platformą z  językiem programowania pozwalającym dziecku w sposób wizualny tworzyć gry, pokazy multimedialne, animacje i historyjki. Właśnie nasza szkoła, właśnie my, mamy to szczęście, iż jesteśmy  uczestnikami tego programu. Program ruszył od marca. Pracujemy w dwóch grupach – I grupę czwartoklasistów w świat Scratch’a wprowadza pani Beata Białczak we wtorek w sali 114. II grupa –  piątoklasistów razem z panią Grażyną zgłębiają tajniki kodowania w poniedziałek w sali 114. Efekty naszych działań można obejrzeć tutaj http://blogiceo.nq.pl/mlawasp7/ oraz http://blogiceo.nq.pl/mistrzowiesp7mlawa/

Indywidualizacja

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku. Wsparcie działań szkoły zapewni projekt systemowy przewidziany do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Działania projektu są spójne i wzajemnie uzupełniające się z działaniami realizowanymi przez MEN. 

Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej w latach 2010 – 2013. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Dziecięca akademia przyszłości

Opis projektu systemowego "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych".

Projekt "Dziecięca akademia przyszłości" jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2013 jako projekt systemowy i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pt. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Istotnymi zamierzeniami projektu jest także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologiczne, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport.

Adresatami projektu są przede wszystkim uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w pomyślnym kontynuowaniu dalszej edukacji. Łącznie programem dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2012-2013 zostanie objętych ok. 7.500 dziewcząt i chłopców z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Uczniowie będą pracować w grupach projektowych liczących od 15 do 25 osób, zorganizowanych w swoich szkołach, pod opieką koordynatora grupy. W ramach projektu zostanie utworzonych ok. 500 takich grup.

Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych, w których wezmą udział uczniowie zakwalifikowani do projektu, obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie w następującym podziale:

 • 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)
 • 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
 • 4 godziny zajęć z języków obcych
 • 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 • 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.


Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich zajęciach.

Naboru dzieci do grup projektowych dokonuje dyrektor szkoły zgłoszonej do projektu, z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie naboru wniosków do projektu, w tym zasady równości obu płci w dostępie do zajęć.

Za opracowanie programu dla poszczególnych rodzajów zajęć odpowiada organ prowadzący szkołę, który zgłasza grupę do projektu, oraz nauczyciele realizujący te zajęć, wraz z dyrektorem szkoły. Wybór sposobu prowadzenia zajęć, dobór materiałów edukacyjnych i treści programowych poszczególnych modułów powinny być poprzedzone analizą problemów danej grupy dzieci i dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy.

Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu powinno być twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo-lekcyjnych.

Z uwagi na to, ze szkoły nie posiadają osobowości prawnej, podmiotami uprawnionymi do aplikowania do udziału w projekcie i odpowiedzialnymi za jego realizację, w tym przede wszystkim za prawidłowe rozliczenie merytoryczne i finansowe, są organy prowadzące szkoły.

Organy prowadzące mogą wnioskować o udział w projekcie więcej niż jednej szkoły podstawowej z zachowaniem zasady, że docelowo w jednej szkole można utworzyć maksymalnie dwie grupy projektowe (z wyłączeniem sytuacji szczególnych określonych w Regulaminie naboru wniosków). Dla każdej grupy Wnioskodawca składa oddzielny wniosek, w osobnej kopercie.

Wnioskodawca zakwalifikowany do udziału w projekcie otrzyma dotację celową na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla opiekuna-koordynatora grupy projektowej, osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla grupy oraz środki na zakup pomocy do prowadzenia zajęć, a także biletów wstępu do różnych instytucji kultury (kino, teatr, itp.) w wysokości określonej w Regulaminie naboru wniosków do projektu oraz umowie o dofinansowanie zawartej pomiędzy organem prowadzącym szkołę a Województwem Mazowieckim.

Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzony konkurs na najciekawsze zajęcia zrealizowane w ramach dofinansowania. Wyróżnione w konkursie grupy projektowe (ponad 30 grup) otrzymają dodatkowe środki na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych.

Beneficjent (organ prowadzący szkołę) zakwalifikowany do udziału w projekcie będzie zobowiązany do:

 • zorganizowania i przeprowadzenia bloku zajęć pozalekcyjnych spełniających cele projektu, w tym opracowania programu i harmonogramu zajęć
 • wyłonienia grupy uczniów do udziału w projekcie
 • wytypowania opiekuna-koordynatora grupy projektowej oraz wyłonienia kadry do prowadzenia zajęć, zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 21 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • prowadzenia dokumentacji realizacji zajęć
 • bezpłatnego udostępniania pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć
 • pokrycia kosztów korzystania i użytkowania infrastruktury sportowej (np. koszty wynajmu hali sportowej, itp.)
 • pokrycia kosztów związanych z obsługą księgową projektu
 • pokrycia kosztów ew. ubezpieczenia uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie.


Koordynatorzy grup projektowych, czuwający nad prawidłową realizacją projektu w szkole, będą uczestniczyć w dwudniowym obowiązkowym specjalistycznym szkoleniu organizowanych przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasadach naboru oraz warunków udziału w projekcie są zawarte w Regulaminie naboru wniosków do projektu, który wraz z dokumentacja konkursową jest dostępny na stronie internetowej www.akademia.mazovia.pl. w zakładce DOKUMENTY.

Eduscience

Projekt Eduscience jest jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce, jak również projektów innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej. Projekt zapewnia „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych.

W ramach projektu powstała nowoczesna platforma e-learningowa, na której są zamieszczane lekcje z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, stworzone przez nauczycieli praktyków pod okiem specjalistów metodyków w oparciu o zagadnienia udostępnione przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanologii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Lekcje tworzone są zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Nauczyciele mogą korzystać z materiałów przygotowanych przez naukowców-dydaktyków, jak również mogą samodzielnie układać nowe treści, do prezentacji których wykorzystują interaktywne narzędzia platformy (np. różnego typu zestawy gier dostosowane do czterech etapów edukacyjnych). Platforma tworzy niepowtarzalne dotąd środowisko pracy dla nauczycieli, naukowcy prowadzą dyżury on-line, dzięki którym nauczyciele mogą na bieżąco podczas własnych lekcji konsultować zagadnienia naukowe. Obok platformy e-learningowej istnieją produkty multimedialne z zakresu science: podręcznik metodyczny dotyczący e-learningu oraz przyrodniczy portal internetowy.

Zaimplementowane narzędzia umożliwiają przeprowadzenie testów wśród uczniów (w tym również testu inteligencji wielorakich), dzięki czemu nauczyciele mogą dostosowywać prezentowane treści optymalnie dla oznaczonego profilu inteligencji uczniów. Siłą platformy są narzędzia umożliwiające im tworzenie autorskich materiałów interaktywnych oraz gier posiadających różnorodne zestawy pytań i odpowiedzi.

W ramach projektu uczniowie mogą korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi, osiągających sukcesy na skalę międzynarodową. Młodzież biorąca udział w projekcie ma okazję uczestniczyć w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

Zaplanowano także zajęcia lekcyjne w obserwatoriach w Książu, Raciborzu, Ojcowie, Belsku, Borówcu, Świdrze oraz w Muzeum Geologicznym w Krakowie. Część zajęć jest transmitowana ze statku badawczego Oceania lub odbywa się na statku Horyzont II, gdzie uczniowie mają niepowtarzalny, bezpośredni kontakt z praktyczną nauką.

Wszystkie zajęcia zmierzają do wykorzystania i wdrażania najnowszej wiedzy nt. budowy mózgu i potrzeb człowieka oraz motywowania go do działania i poznawania z własnej inicjatywy. W tym celu każdy ze stworzonych e-programów zawierać będzie nowoczesne i skuteczne metody pracy z uczniem wypracowane we współpracy z Accelerated Learning Systems oraz Edukacją Pro Futuro przy udziale światowej sławy eksperta w dziedzinie przyspieszonego uczenia się Colina Rose. Wypracowane e-materiały są również kompatybilne z tablicami multimedialnymi, które z pewnością uatrakcyjniają proces uczenia się w szkołach uczestniczących w projekcie.

Warunki edukacyjne tworzone przez dzisiejszą szkołę nie w pełni sprzyjają rozwojowi dziecka i są oderwane od autentycznej i gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości, jakiej na co dzień doświadcza dziecko. Powstała ogromna przepaść pomiędzy osobistą wiedzą ucznia, a wiedzą nabywaną w szkole. Tymczasem nauka może tylko wówczas być efektywna, kiedy zostanie ściśle powiązana z wymogami teraźniejszości. Współczesność oczekuje od ucznia kontaktu z realnym światem, wymaga się umiejętności samodzielnego myślenia, podejmowania różnorodnych decyzji, eksperymentowania, dostrzegania nowych możliwości oraz otwartości na zachodzące zmiany.

Projekt daje szansę na zmianę opisanej sytuacji. Zmienia proces nauczania, uwzględnia indywidualne style uczenia się, zachęca do autonomii w procesie nauki, przyspiesza przebieg procesów rozumienia, zapamiętywania, integracji wiedzy i umiejętności, zgodnie z własnym stylem uczenia się każdego ucznia. Metodyka nauczania wykorzystana w projekcie oparta została na najnowszych zdobyczach wiedzy o mózgu i psychologii uczenia się, dzięki czemu nauka jest dużo szybsza i przychodzi z łatwością, w naturalny sposób.

Każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzyma tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem oraz zestaw do monitoringu przyrodniczego. Zostały zakupione profesjonalne kamery, dzięki którym możliwa jest transmisja lekcji on-line prowadzonych w obserwatoriach Polskiej Akademii Nauk. W trakcie realizacji projektu zorganizowanych zostanie 12 festiwali nauki oraz 64 pikników Eduscience w zakresie nauk przyrodniczych. Uczniowie szkół biorących udział w projekcie mają możliwość odwiedzenia obserwatoriów geofizycznych w trakcie 250 wycieczek dydaktycznych (po jednej dla każdej klasy biorącej udział w projekcie).

Po okresie testowania projektu w 250 szkołach platforma e-learningowa wraz z materiałami oraz poradnikami metodycznymi będzie udostępniona nieodpłatnie wszystkim szkołom w Polsce zarejestrowanym w Systemie Informacji Oświatowej.

Cyfrowa szkoła1

 „Cyfrowa Szkoła” w Siódemce

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mławie realizuje Rządowy Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) „Cyfrowa Szkoła”  Program ten, którego realizację planuje się na lata 2012 – 2013 jest programem pilotażowym do wieloletniego programu, którzy stanowi kompleksowe przedsięwzięcie, mające na celu osiągnięcie przez szkołę funkcjonalności szkoły cyfrowej.

W ramach programu szkoła wzbogaci się m. in. o 2 mobilne pracownie komputerowe (55 stanowisk), 13 przenośnych komputerów dla nauczycieli, 3 tablice interaktywne, 4 projektory multimedialne, sieciowe urządzenia wielofunkcyjne.

Łączna wartość projektu 169 560zł z czego 129 048zł otrzymane wsparcie, a 40 512zł to wkład własny szkoły.

Program obejmuje:

 • przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej;
 • dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, szczególnie uczniom zagrożonych cyfrowym wykluczeniem;
 • zapewnienie dostępu do nieodpłatnych e-podręczników;
 • zapewnienie szkole nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Program jest przewidziany do realizacji w klasach IV na zajęciach lekcyjnych
oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. W miarę możliwości z pomocy dydaktycznych mogą korzystać uczniowie klas I – III oraz V – VI, a także nauczyciela uczący w tych klasach.

Wsparcie finansowe dla szkoły w granicach 200 tys. zł.

Właściwa realizacja programu wymaga długotrwałego doskonalenia kompetencji nauczycieli w formach szkoleniowych i samokształceniowych, ze szczególnym naciskiem
na wymianę doświadczeń w ramach międzyszkolnych sieci współpracy.

Przewiduje się, że dzięki programowi nauczyciele i uczniowie zwiększą swoje umiejętności i kompetencje cyfrowe w zakresie stosowania TIK  w edukacji.

Zastosowanie TIK w nauczaniu zwiększy zaangażowanie uczniów w proces uczenia się i przyczyni się do poprawy wyników w nauce.

Dodatkowe informacje